อบจ.สงขลาเปิดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา

Spread the love

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา โดยนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันนี้มีการแบ่งฐานกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สามารถป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษาได้ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากรพ.หาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts