เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562

Spread the love

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562  โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายจรัญ ย่องนุ่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์ ยานพาหนะในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและทางส่วนราชการ

จากนั้นนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ได้มอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้ชุดปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยมกำลังพล รวมทั้งปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ รถกู้ชีพกู้ภัย เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทัพเรือภาคที่ 2สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาเทศบาลตำบลพะวงเทศบาลนครสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา เป็นต้น

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมที่พักผ่านคือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป มีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้น และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนเป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 และคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์ ตั้งแต่ยามปกติและเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับวางแผน สั่งการ วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากภัยพิบัติต่างๆ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแจกกระสอบทราย การสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำสะอาด รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น    ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts