ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562

Spread the love

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562

                                                         

               ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

              ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคมเปรียบเทียบ      เดือนกันยายน และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

 

รายการข้อคำถาม กันยายน ตุลาคม คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า
เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/
ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 27.90 48.20 23.90 28.30 46.20 25.50 36.70 48.80 14.50
2. รายได้จากการทำงาน 25.10 46.30 28.60 27.10 47.30 25.60 38.90 44.80 16.30
3. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว 32.10 49.20 18.70 35.70 45.90 18.40 39.30 45.20 15.50
4. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก อาหาร และอื่น ๆ 24.10 45.40 30.50 27.60 44.80 27.6 0 37.90 49.30 12.80
5. ความสุขในการดำเนินชีวิต 29.70 45.60 24.70 30.50 43.00 26.50 33.70 50.40 15.90
6. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 26.30 45.80 27.90 27.30 49.20 23.50 36.40 43.70 19.90
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 25.80 54.40 19.80 27.40 52.40 20.20 35.20 47.90 16.90
8. การแก้ปัญหายาเสพติด 30.50 45.80 23.70 28.80 48.50 22.70 39.50 44.40 16.10
9. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 20.80 53.70 25.50 23.90 50.40 25.70 36.80 50.20 13.00
10. การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 25.40 43.50 31.10 27.80 44.50 27.70 34.70 45.20 20.10
                       

  ความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือน สิงหาคม กันยายน และตุลาคม

รายการข้อคำถาม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 46.80 48.60 48.90
2. รายได้จากการทำงาน 40.20 41.70 43.30
3. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว 45.60 43.20 46.70
4. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ที่พัก  อาหาร และอื่น ๆ 38.90 42.30 45.60
5. ความสุขในการดำเนินชีวิต 47.40 48.60 49.30
6. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 40.70 43.50 45.50
 7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 43.10 41.80 43.90
8. การแก้ปัญหายาเสพติด  54.20 52.80 50.40
9. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 40.10 42.10 43.60
10. การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 36.80 38.10 39.70
11. ความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวม 44.10 47.70 48.30

 

                ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนโดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสุขในการดำเนินชีวิต รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว รายได้จากการทำงาน ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยปัจจัยบวกส่วนหนึ่งมาจากเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโครงการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การประกันราคาปาล์มน้ำมันที่ราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม ประกันราคายางพาราที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน ประกันราคาข้าวและประกันราคามันสำปะหลัง ทำให้ประชาชนเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ 1 และ 2” 2) มาตรการลดภาระเพื่อที่อยู่อาศัย 3) มาตรการเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. 4) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งส่งเสริมการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวของประชาชน ประกอบกับเดือนตุลาคมมีวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันหยุดปิยมหาราช ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเป็นการพักผ่อนในวันหยุด นอกจากนี้ ในต้นเดือนตุลาคมเป็นช่วงเทศกาลกินเจของประชาชนเชื้อสายจีนซึ่งจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ทั้งค่าอาหารเจและค่าเดินทางไปทำบุญ แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะจับจ่ายน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบ และผักต่าง ๆ ราคาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น อีกทั้ง ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น และยังไม่มั่นใจว่าจะฟื้นตัวเมื่อใด จึงจำเป็นต้องควบคุมการใช้จ่ายเงิน

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.70 และ 38.90 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 39.30 และ 37.90 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.70 , 36.80 และ 34.70 ตามลำดับ

                 ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 22.10 และ 14.90 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง ตามลำดับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts