จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ “เกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา” ประจำปี 2562

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ “เกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา” ประจำปี 2562

วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ “เกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา” ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2562

นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดสรรพื้นที่สำหรับใช้ในการเพาะปลูก เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหาร ที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลายสำหรับ เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอก และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามวาระของประเทศไทย มุ่งส่งเสริมเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และ “ระเบิดจากข้างใน” สมัครเข้าร่วมโครงการฯปีละ 70,000 ครัวเรือน จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี 2560-2562 รวม 3,181 ราย

โดยในปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบขึ้นโดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและได้รายงานผลการคัดเลือกผู้เป็นตัวแทนเกษตรกรของอำเภอมาให้จังหวัดทราบแล้ว รวม 16 อำเภอ 16 ราย ประกอบด้วย

 1. เกษตรกรต้นแบบอำเภอคลองหอยโข่ง นายสมัคร สุวรรณสาม

2. เกษตรกรต้นแบบอำเภอสะเดา นางผุสดี แสงแก้ว

3. เกษตรกรต้นแบบอำเภอรัตภูมิ นางนุสร รุ่งพรหม

4. เกษตรกรต้นแบบอำเภอหาดใหญ่ นางนุชลิน มุกสูงเนิน

5. เกษตรกรต้นแบบอำเภอควนเนียง นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์

6. เกษตรกรต้นแบบอำเภอบางกล่ำ นายธนาพงศ์ อารมณ์ไวย

7. เกษตรกรต้นแบบอำเภอสิงหนคร นายฐานันดร จองเดิน

8. เกษตรกรต้นแบบอำเภอสทิงพระ นางรจนา แก้วขาว

9. เกษตรกรต้นแบบอำเภอระโนด นายณัฐพล หนูแสง

10. เกษตรกรต้นแบบอำเภอกระแสสินธุ์ พ.จ.อ.สมปอง เพชรสงคราม

11. เกษตรกรต้นแบบอำเภอจะนะ นายวริ บุญสมพร

12. เกษตรกรต้นแบบอำเภอเทพา นายสมพร บูโยะ

13. เกษตรกรต้นแบบอำเภอนาทวี นายจักรพงศ์ สินมาก

14. เกษตรกรต้นแบบอำเภอสะบ้าย้อย นายทิศสี สมอ่อน

15.  เกษตรกรต้นแบบอำเภอเมือง นายเมน เหมรัญและ

16. เกษตรกรต้นแบบอำเภอนาหม่อม   นางแววตา โพธิการ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: