ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย

Spread the love

ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย

               

                มรภ.สงขลา เดินหน้าสร้างฐานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เปิดบ้านต้อนรับ ม.Gansu จากจีน เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา วัฒนธรรมไทย พร้อมลงพื้นเรียนรู้วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น  

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Gansu Normal University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมายัง มรภ.สงขลา เพื่อเรียนรู้ความงดงามของความเป็นไทย ทั้งในด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างฐานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ในด้านการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต

ด้าน อาจารย์เอมอร  อ่าวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีภารกิจหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ การผลิตบัณฑิต ทำวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการบริการวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยต้องนำวิชาการและศาสตร์ความรู้ต่างๆไป ให้บริการแก่บุคคลภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ให้บริการความรู้แก่สังคม ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่มหาวิทยาลัย Gansu Normal University for Nationalities เพื่อให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับการกล่าวทักทาย การทำความรู้จัก การซื้อขาย การท่องเที่ยว ตัวอักษรไทย ตลอดจนเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี นาฏศิลป์ และ อาหารไทย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: