หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมศู่นย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา

Spread the love

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ นายกรัฐมนตรี  ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยแก่เยาวชน ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา

วันนี้ (7 ส.ค. 61)  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย แก่เยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา โดยมีนายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา นางยุพดี ภิรมยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯและเยาวชน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกฯ โดยให้รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาและแบ่งฝักแบ่งฝ่าย พร้อมทั้งประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม ไม่คดโกง มีความกตัญญูต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ ซึ่งการทำความดีนั้นย่อมเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ โดยยึดตามแนวทางพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดั่งว่านี้

สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา มีภารกิจในการบำบัดดูแล รักษา พัฒนาและแก้ไขฟื้นฟู ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งศาลอื่นในเขต 9 ( 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ จ. สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี นราธิวาสและยะลา) ได้มีคำพิพากษาในฐานความผิดต่างๆและให้ส่งตัวมารับการฝึกและอบรมระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกที่ควร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics