คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม   จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

Spread the love

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม   จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

          วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดเวทีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคใต้เป็นอย่างดี ในปีนี้จึงได้จัดโครงการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 เพื่อจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านภาษา ตลอดจนมีส่วนช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถนำความรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการพูดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของวิถีวัฒนธรรมถิ่นใต้

ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

หัวข้อ “อนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมถิ่นใต้ในยุค 4.0”

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวกุลณัฐ ใจสมุทร

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายนวกิจ ปานรอด

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายจักรพรรดิ์ เข็มแดง

สาขานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

  1. นายศิริชัย ช่วยจันทร์

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย​ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์ธานี

  1. นายชนกันต์ นาคง

สาขาวิชา​ภาษาไทย​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: