มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน

Spread the love

มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน

 

                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน เปิดโอกาสบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ปูทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

                ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ จัดสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน ให้แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน และบุคลากรจากส่วนงานอื่นที่สนใจอีก 15 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนสอน จนสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบ ขณะเดียวกันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย และสามารถนำไปพัฒนางานต่อไปได้ ที่สำคัญ การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คณาจารย์ของทางคณะฯ ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต

                ด้าน ดร.กันตภณ  มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ Knowledge Management (KM) กันมากขึ้น เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องพัฒนาและปรับตนเองเพื่อความก้าวหน้า ดังนั้น การจัดการความรู้ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะหัวใจสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คือความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสำนึกในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

                ดร.กันตภณ กล่าวอีกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้บุคลากรสายวิชาการได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของทางคณะฯ พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยได้เชิญวิทยากรนายพิชนันท์ เนืองแสงวัฒนา นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล นักทรัพย์สินทางปัญญา จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติกระบวนการพัฒนางานวิจัย เรื่อง รูปแบบงานวิจัยร่วมเอกชนและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

นอกจากนั้น ยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเรียนการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ผลงานวิชาการ ลักษณะต่างๆ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสือ บทความวิชาการ โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ อดีตกรรมการสภา มรภ.สงขลา กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งทบทวนระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts