มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน

Spread the love

มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน

 

                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน เปิดโอกาสบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ปูทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

                ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ จัดสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน ให้แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน และบุคลากรจากส่วนงานอื่นที่สนใจอีก 15 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนสอน จนสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบ ขณะเดียวกันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย และสามารถนำไปพัฒนางานต่อไปได้ ที่สำคัญ การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คณาจารย์ของทางคณะฯ ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต

                ด้าน ดร.กันตภณ  มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ Knowledge Management (KM) กันมากขึ้น เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องพัฒนาและปรับตนเองเพื่อความก้าวหน้า ดังนั้น การจัดการความรู้ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะหัวใจสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คือความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสำนึกในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

                ดร.กันตภณ กล่าวอีกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้บุคลากรสายวิชาการได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของทางคณะฯ พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยได้เชิญวิทยากรนายพิชนันท์ เนืองแสงวัฒนา นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล นักทรัพย์สินทางปัญญา จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติกระบวนการพัฒนางานวิจัย เรื่อง รูปแบบงานวิจัยร่วมเอกชนและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

นอกจากนั้น ยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเรียนการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ผลงานวิชาการ ลักษณะต่างๆ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา หนังสือ บทความวิชาการ โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ อดีตกรรมการสภา มรภ.สงขลา กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งทบทวนระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: