เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบ…

Read More

MOU ” โครงการยกระดับทักษะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลา

MOU ” โครงการยกระดับทักษะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จ…

Read More
Verified by ExactMetrics