เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ

วันนี้ (17 มกราคม 2565) เวลา 13.35 น. ที่ โรงแรม หาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน หรือช่วยราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และพนักงานส่วนท้องถิ่น จากทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดน สำหรับรุ่นที่ 3  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 243 คน

เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำข้าราชการทุกคน ให้นำหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ

ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจากพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์)  นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.   นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โอกาสนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พบปะให้ขวัญ กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทุกมิติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยได้กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เกิดจากความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกัน เราทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเข้าใจประชาชนให้มากที่สุด และต้องรู้ให้ได้ว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดปัญหามาจากอะไร การทำงานในพื้นที่พิเศษแห่งนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเพื่อประชาชน เชื่อว่าทุกคนมีปณิธานของตนเองและไม่แตกต่างกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุข และการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี การอบรมในครั้งนี้จำเป็นที่ทุกคนต้องมารวมพลังออกแบบในการที่จะยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และหัวใจของภาคใต้ นั้น คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จะต้องเข้าใจปัญหาความไม่สงบ ภูมิหลัง บริบท สภาพสังคม เข้าถึงสภาพปัญหาที่ดำรงอยู่ สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยบูรณาการกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการประสานแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ทั้งปัญหาครัวเรือนยากจนที่จำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และวันนี้ขอให้ข้าราชการทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนงานเพื่อเร่งคืนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

สำหรับ กิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้เกียรติบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ ความเข้าใจในมิติของประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี, แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในสังคม พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้, นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, กิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ Project Idea พร้อมนำเสนอกรอบแนวคิดของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics