17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Spread the love

17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถือวันที่ ร.4 ทรงพบหลักศิลาจารึก
 
            สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนด “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ขึ้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยถือวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 เป็น   “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
 
 
                   ต่อมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ   คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย  และจัดเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี   ได้พิจารณาเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ใหม่      ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์            โดยเสนอว่าควรเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ศิลาจารึกหลักที่ 1)    วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376
 
           
                 มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ในการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ  ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ได้พิจารณาเห็นชอบด้วย จึงกำหนดให้  วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics