ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน 2560

Spread the love

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน 2560

 

                      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนภาคครัวเรือน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.10 เพศชาย ร้อยละ 44.90 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.50

 

      ผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน เปรียบเทียบ

เดือนตุลาคม  และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

รายการข้อคำถาม ตุลาคม พฤศจิกายน คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า
เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/ เพิ่มขึ้น/ คงที่/ ลดลง/
ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 23.10 55.20 21.70 22.10 53.70 24.20 30.10 55.20 14.70
2. รายได้จากการทำงาน 15.80 49.50 34.70 13.40 42.60 44.00 31.20 54.60 14.20
3. โอกาสในการหางานทำ/ได้งานใหม่ 9.30 47.30 43.40 8.20 48.30 43.50 29.70 53.20 17.10
4. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน 23.30 55.30 21.40 21.20 50.30 28.50 38.60 47.20 14.20
5. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่  โทรทัศน์  ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  เครื่องเสียง  พัดลม เครื่องปรับอากาศ  เครื่องซักผ้า ฯลฯ 11.30 55.60 33.10 10.30 53.60 36.10 28.50 54.30 17.20
6. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่  ซื้อ ปรับปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซม  บ้านและที่อยู่อาศัย 10.20 46.50 43.30 11.60 49.30 39.10 27.50 54.30 18.20
7. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง ของฝาก ฯลฯ 26.60 58.90 14.50 24.10 53.50 22.40 48.40 43.10 8.50

 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือน กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2560

รายการข้อคำถาม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 53.60 50.70 48.95
2. รายได้จากการทำงาน 43.50 40.55 34.70
3. โอกาสในการหางานทำ/ได้งานใหม่ 33.75 32.95 32.35
4. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน 53.20 50.95 46.35
5. รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่  โทรทัศน์  ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  เครื่องเสียง

พัดลม  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องซักผ้า ฯลฯ

40.35 39.10 37.10
6. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ ได้แก่  ซื้อ  ปรับปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซม  บ้านและที่อยู่อาศัย 36.10 33.45 36.25
7. รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่  การเดินทาง  ของฝาก ฯลฯ 53.45 56.05 50.85
8. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม  44.85 43.39 40.94

 

                      ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนพฤศจิกายน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม ส่วนหนึ่งมาจากสภาวะฝนตกหนักทั่วทั้งภาคใต้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด ทำให้การใช้จ่าย รายได้จากการท่องเที่ยวและภาคเกษตรลดลงด้วย

                      ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงานโอกาสในการหางานทำ/ได้งานใหม่ รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เนื่องมาจากสภาวะฝนตกหนักทั่วทั้งภาคใต้ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายจังหวัด ทำให้รายได้จากภาคเกษตรลดลง รวมทั้งราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีกด้วย ประชาชนจึงกังวลและระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งสภาวะฝนตกทั่วทั้งภาคใต้ดังกล่าว ยังส่งผลให้การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันปรับตัวลดลงเล็กน้อยอีกด้วย

                ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.10 และ 31.20 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.60 และ 48.40 ตามลำดับ โดยคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวและเดินทางในช่วงวันหยุดปีใหม่ซึ่งติดต่อกันหลายวันเป็นสำคัญ

                      ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ ราคาสินค้า และหนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ 10.70 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ราคาสินค้า รองลงมา คือ ค่าครองชีพ และหนี้สินครัวเรือน ตามลำดับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts