ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนพฤศจิกายน 2560

Spread the love

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนพฤศจิกายน 2560

                      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.10 เพศชาย ร้อยละ 44.90 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.50

 

      ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนพฤศจิกายน เปรียบเทียบ เดือนตุลาคม และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ประเด็นความคิดเห็น ตุลาคม พฤศจิกายน คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า
ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง
1. ความสุขในการดำเนินชีวิต 10.40 55.80 33.80 9.10 47.20 43.70 34.50 49.30 16.20
2. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 15.70 64.90 19.40 12.10 50.80 37.10 26.20 52.10 21.70
3. ความมั่นคงในอาชีพ 24.20 50.30 25.50 20.80 44.10 35.10 24.30 54.30 21.40
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 25.80 50.30 23.90 24.90 48.30 26.80 25.30 49.30 25.40
5. การแก้ปัญหายาเสพติด 30.60 52.40 17.00 33.50 58.20 8.30 34.10 55.80 10.10
6. เสถียรภาพทางการเมือง 35.20 53.90 10.90 34.20 45.60 20.20 35.40 48.30 16.30
7. การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.40 40.30 49.30 13.50 49.70 36.80 37.10 48.50 14.40

 

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือน กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2560

รายการข้อคำถาม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
1. ความสุขในการดำเนินชีวิต 40.60 38.30 32.70
2. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 46.50 48.15 37.50
3. ความมั่นคงในอาชีพ 51.50 49.35 42.85
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 53.65 50.95 49.05
5. การแก้ปัญหายาเสพติด 54.05 56.80 62.60
6. เสถียรภาพทางการเมือง 60.60 62.15 57.00
7. การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35.55 30.55 38.35
8.  ความเชื่อมั่นโดยรวม 48.92 48.04 45.72

 

                             ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม ด้านภาวการณ์ทางสังคมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม

                             ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคม ในเดือนพฤศจิกายนเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พบว่า  ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ความมั่นคงในอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสถียรภาพทางการเมือง มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากความกังวลจากสภาวะฝนตกหนักทั่วทั้งภาคใต้ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายจังหวัด ทำให้รายได้ลดลง และราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมันก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลง นอกจากนั้นฝนตกหนักและน้ำท่วมขังติดต่อกันหลายวันยังทำให้ประชาชนกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกด้วย

                             อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐสามารถจับกุมและดำเนินคดียาเสพติดได้เพิ่มมากขึ้น และเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนลดน้อยลง

                             ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการดำเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.50 และ 26.20 ตามลำดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 25.30 และ 35.40 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 38.40 รองลงมา คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 27.70

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics