รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก”

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก”
Spread the love

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา พบปะวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้ำเทพา เตรียมขับเคลื่อนตามตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก”

นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และเครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    ลงพื้นที่พบปะวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้ำเทพา หมู่ที่  7  ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ ศอ.บต. เพื่อหารือถึงการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพของธนาคารปูม้าเดิมให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร (เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565) ที่ผ่านมา

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก”

โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการประเมินความพร้อมของพื้นที่ และกำหนดกรอบเป้าหมายการพัฒนาธนาคารปูม้าให้ชัดเจน ประกอบด้วย งานเสริมสร้างธนาคารปูม้าที่ดำเนินการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีผลการปล่อยลูกปูลงสู่ทะเลอย่างชัดเจน ผู้นำกลุ่มและสมาชิกมีประสบการณ์ และมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทางทะเลของชุมชน มีความพร้อมของพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาตามศักยภาพในด้านอื่นๆ  เช่น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการจัดการด้านประมงและอาชีพของชุมชน การพัฒนาด้านการแปรรูปและการตลาด

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา  พร้อมผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก”

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ศอ.บต.เป็นหน่วยงานเจ้าภาพให้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้ดำเนินการตามข้อคำสั่งการและนโยบายของฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก” ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts