ม.ทักษิณ ร่วมภาคีเครือข่ายและไทยพีบีเอส เปิดเวทีสื่อสาธารณะ ระดมความคิดพัฒนาพัทลุงโมเดล

ม.ทักษิณ ร่วมภาคีเครือข่ายและไทยพีบีเอส เปิดเวทีสื่อสาธารณะ ระดมความคิดพัฒนาพัทลุงโมเดล
Spread the love

ม.ทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและไทยพีบีเอส เปิดเวทีสื่อสาธารณะ ร่วมระดมความคิด “ความหมาย ประสบการณ์ และรูปธรรมแก้จนจากสนามชุมชนวิจัยและพัฒนาพัทลุงโมเดล”
 
ม.ทักษิณ ร่วมภาคีเครือข่ายและไทยพีบีเอส เปิดเวทีสื่อสาธารณะ ระดมความคิดพัฒนาพัทลุงโมเดล
      14 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส จัดเวทีสื่อสาธารณะ เสวนาหัวข้อเรื่อง “ความหมาย ประสบการณ์ และรูปธรรมแก้จนจากสนามชุมชนวิจัยและพัฒนาพัทลุงโมเดล” กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบผสมผสานระหว่าง Online และ Onsite ณ ห้องประชุม วสก. 4301 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
 
ม.ทักษิณ ร่วมภาคีเครือข่ายและไทยพีบีเอส เปิดเวทีสื่อสาธารณะ ระดมความคิดพัฒนาพัทลุงโมเดล
      โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในกิจกรรม มีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล นักวิจัยโครงการวิจัยฯ การจัดเสวนาในหัวข้อ “ความหมาย ประสบการณ์ และรูปธรรมแก้จนจากสนามชุมชนวิจัยและพัฒนา พัทลุงโมเดล” โดยมีผู้ร่วมเสวนา นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ นายเนติกรณ์ ชูเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านนา นายแก้ว สังข์ชู จากภาคประชาสังคม ดำเนินรายการโดย นายสนธยา แก้วขำ ผู้ประกาศข่าวอาวุโสไทยพีบีเอส
 
ม.ทักษิณ ร่วมภาคีเครือข่ายและไทยพีบีเอส เปิดเวทีสื่อสาธารณะ ระดมความคิดพัฒนาพัทลุงโมเดล
      นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดพัทลุง การสังเคราะห์ภาพรวมและนำแลกเปลี่ยน โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และปิดท้ายด้วยข้อสังเกตและสังเคราะห์ภาพรวม โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
      สำหรับการจัดเวทีสื่อสาธารณะ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาจากการค้นหาและสอบทานคนจนระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง สร้างพื้นที่การเรียนรู้ การค้นหาความหมาย ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน รวมไปถึงการลดความเหลื่อมล้ำในอนาคต สร้างมุมมองใหม่และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาความยากจน และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์สู่สังคมในวงกว้าง และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์จากผลการค้นหาและสอบทานคนจนระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลร่วมกับคณะทำงานการแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดพัทลุง โดยใช้การสื่อสารสาธารณะเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดพัทลุง ต่อไป 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts