ไขข้อสงสัยเรื่อง #น้ำมันไทย ขุดได้มากน้อยแค่ไหน? แล้วทำไมต้องส่งออก?

Spread the love

ไขข้อสงสัยเรื่อง #น้ำมันไทย ขุดได้มากน้อยแค่ไหน? แล้วทำไมต้องส่งออก?
.
1– ประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทได้เองในประเทศ 218 พันบาร์เรล/วัน (KBD) ℹ️ โดยเป็นการผลิตน้ำมันดิบ 134 KBD ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 31 ของโลก ทั้งนี้ ปิโตรเลียมที่ขุดได้จากใต้พิภพไทย ยังมีก๊าซธรรมชาติอีกด้วย ในปริมาณ 585 ล้าน BOE (Barrel of Oil Equivalent – ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) เป็นอันดับที่ 22 ของโลก (ที่มา BP)
.
2– น้ำมันดิบจะใช้ประโยชน์ได้ ต้องผ่านกระบวนการของโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันสำเร็จรูป อาทิ เบนซิน ดีเซล ก๊าซ LPG
.
3– ประเทศไทยมีโรงกลั่น 7 โรง ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานและธุรกิจ SME ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4– เนื่องจากโรงกลั่นแต่ละโรงถูกออกแบบมาต่างกัน น้ำมันดิบและคอนเดนเสท ที่ขุดได้ในประเทศไทยใช้กลั่นในประเทศได้เพียง 192 KBD ส่วนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะกับโรงกลั่นไทย << เช่น มีสารพิษตะกั่วสูงมากไป>> จึงต้องส่งออก 26 KBD ℹ️
.
5– โรงกลั่นแต่ละแบบให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน เช่น บางโรงกลั่นเบนซินได้สัดส่วนมากกว่าดีเซล บางโรงกลั่นดีเซลได้สัดส่วนมากกว่าเบนซิน โรงกลั่นไทยมีการผลิตรวม 922 KBD เป็นเบนซิน 21% ดีเซล 45% และอื่น ๆ 34%
.
6– ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ไม่รวม NGL) โดยรวมของไทยในปัจจุบัน อยู่ที่ 910 KBD ℹ️ เป็นเบนซิน 19% และดีเซล 47% และอื่น ๆ 34%
ทั้งนี้ มีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปบางส่วน (95 KBD ℹ️ ) ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ใช้น้ำมันสำเร็จรูปในเกรดต่าง ๆ ตามความต้องการด้วยราคาที่ถูกที่สุด
.
7– น้ำมันดิบและคอนเดนเสทที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน มีปริมาณเฉลี่ย 1,045 KBD แบ่งเป็นการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งผลิตภายในประเทศ 19% (192 KBD)
และนำเข้า 81% (853 KBD) สามารถผลิตเป็นน้ำมันสำเร็จรูป (รวม LPG) ได้ 922 KBD ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 910 KBD
.
อย่างไรก็ตาม น้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นได้บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการและมาตรฐานคุณภาพในประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐ เช่น การประกาศใช้มาตรฐาน Euro IV การลดเกรดน้ำมัน เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย Gasohol เหล่านี้ รวมถึงมีบางส่วนที่เหลือใช้จากความต้องการในประเทศ เช่น น้ำมันเตา ทำให้ต้องมีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นในประเทศ (166 KBD) ℹ️
.
8– ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องนำเข้าทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป และต้องส่งออกทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป เช่นนี้แล
.
สัญลักษณ์ ℹ️ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงในภาพ
.
หมายเหตุ ยอดรวมของส่วนจัดหาและส่วนใช้งานมิได้เท่ากัน ด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ
1. น้ำมันดิบ 1 KBD กลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่นำไปใช้งานมีปริมาตรมากกว่า 1 KBD เพราะน้ำมันดิบมีความหนาแน่นมากกว่า
2. ในกระบวนการกลั่นจะมีการสูญเสียจากการผลิต รวมถึงจะมีการนำผลผลิตบางส่วนไปเป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งบางส่วนก็นำไปใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีที่ไม่ใช่เชื้อเพลิง
3. น้ำมันสำเร็จรูปบางอย่างเช่น LPG ผลิตได้ทั้งจากโรงกลั่นน้ำมัน และจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
4. ตัวเลขมีการปัดเศษ เพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอในภาพใหญ่

#ERSFellowship #เข้าใจเพื่อไปต่อ #พลังงาน8บรรทัด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts