ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคใต้

Spread the love

ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคใต้

 

ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี      We Can Do!!! Season 2 ซึ่งโครงการฯ ได้รับความสนใจจาก 116 วิทยาลัย 44 จังหวัดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นวิทยาลัยในภาคใต้จำนวน 28 วิทยาลัย และทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโครงงานสร้างสรรค์ ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ทีม SAVE BOMB จาก วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ซึ่งทำโครงการ S-P-A model: Study การสร้างความรู้แบบผ่อนคลาย/ Project การเพิ่มพูนรายได้ด้วยโครงงานธุรกิจ/ Accounting สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการทำบัญชีครัวเรือน

โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! เป็นโครงการสำคัญของ ธปท. ที่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงที่รากฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมคือการสร้างนักเรียนนักศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนอาชีวศึกษาที่มีความสามรถในการคิด ประยุกต์ใช้ และลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งต่อความรู้ทางการเงินจากรุ่นสู่รุ่น จากวิทยาลัยสู่วิทยาลัย และส่งขยายต่อยังครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts