วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

Spread the love

นิพนธ์ ยัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกสำคัญ ของ มหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน

 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม  2563   นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักปกครองร่วมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี2563
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ซึ่งในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาตลอด 128 ปีซึ่งการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563


ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 และรางวัลแพทย์ ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในปี 2563

พร้อมกันนั้น รมช.มท.ได้อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนหนึ่งว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จ ของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ และแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งของจากฐานราก ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน

 

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายไว้วางใจ และได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ ให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาประเทศ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดหมายในทุกภารกิจในหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 กำนันผู้ใหญ่บ้านได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งในด้านการป้องกัน และควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนในพื้นที่


รมช.มท.ได้กล่าวว่า เนื่องในวาระครบรอบ 128 ปีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นโอกาสอันดี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญ ในการทำงานโดยสร้างความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาล กับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือ ระหว่างพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ นโยบายสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเทเสียสละ อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและทางราชการ


สำหรับปี 2563 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายกำชัย แสลิ่ม กำนันตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง 2. นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง กำนันตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ และ 3. นายวรรณรงค์ ยกทอง กำนันตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ส่วนรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายมนัส ประสิทธิ์นุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา 2. นายจรรยา บูรณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร 3.  นายวิรัตน์ ขุนชำนาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ และ4. นายไสว  แสงสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จากนั้นเป็นการมอบรางวัลแก่แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 อีกจำนวน 12 ราย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts