ม.หาดใหญ่ คว้า 4 รางวัลดีเด่น สสอท.ปี2562

Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล โดยหลังจากนี้จะเดินทางเข้ารับรางวัลเป็นลำดับต่อไป ได้แก่

1.อาจารย์วรรณะ  วิจิตร   ประเภทบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ  ระดับผู้บริหารหน่วยงาน

2.นางมัสนะห์  สารี  ประเภทนักศึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

3.น.ส.กันยาวีร์  ยีฮอ  ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.น.ส.พลอยพัชชา  นิมอัศววาณิช    ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts