ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดงาน 100 ปี 100 นวัตกรรมเรียนรู้ โชว์ผลงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา

Spread the love

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดงาน 100 ปี 100 นวัตกรรมเรียนรู้
เปิดเวทีโชว์
ผลงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา

 

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดงาน 100 ปี 100 นวัตกรรมเรียนรู้ เฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง เปิดเวทีคณาจารย์ นักศึกษาแสดงผลงาน พร้อมจัดประกวดการสอน หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

 

ดร.มนตรี  เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะครุศาสตร์จัดงาน 100 ปี 100 นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อร่วมรำลึกและเฉลิมฉลองที่ มรภ.สงขลา มีการก่อตั้งและพัฒนาการมาจนครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรฝ่ายต่างๆ และ การประกวดการสอน (Teaching Contest) ในประเภทคลิปวิดีโอ ประเภทครูผู้สอน และ ประเภทนักศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้กับครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการทางสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร.มนตรี กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ประกอบด้วย 12 หลักสูตร จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย และ การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ซึ่งทางคณะฯ มีความร่วมมือกับคณะต่างๆ ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา อีกทั้งมีการสนับสนุนการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 1 สาขา และครุศาสตรมหาบัณฑิตอีก 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ และ การบริหารการศึกษา ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการเปิดเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มรภ.สงขลา

ด้าน อาจารย์นิดาริน จุลวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์เป็นวนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่นในเขตบริการ อันเป็นการสืบทอดบทบาทและภารกิจหลักด้านการฝึกหัดครูมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 ที่มีการเปดรับนักเรียนการฝึกหัดครูในจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรก ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่มีพระประสงค์ปรับปรุงและขยายการจัดการศึกษาอย่างรีบเร่งให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงจําต้องมีการตระเตรียมครูและเพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกาศศึกษาในปี พ.ศ.2464 ซึ่งถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับฉบับแรกของประเทศไทย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: