เทศบาลควนลังจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

Spread the love

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ณ  บริเวณสนามชั่วคราวมัสยิดตันโหนด นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด งานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อิหม่าม คอเต็บ บิลาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และพ่อแม่พี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิม 

 

งานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ได้รับความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกับอิหม่าม ผู้ในชุมชน และพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควรลัง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยใช้ชื่องาน “ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิม” เพื่อเทิดพระเกียรติศาสดามูฮัมหมัด และให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตตามแนว ทางพระศาสดา ของพี่น้องไทยมุสลิม ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักศาสนาอิสลาม ให้เด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชน

2.เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และสืิบทอดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลาม ของพี่น้องมุสลิม

3.เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งเป็นแบบอย่างของมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลก

4.เพื่อสืบสานสายใยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของพี่น้องต่างศาสนา

 

ภายในงานจัดให้มี การอบรมให้ความรู้ทางศาสนาอิสลาม กิจกรรมดูอาร์ขอพร กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กเยาวชนในชุมชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหลักทางศาสนาอิสลาม  นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิดอำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา และสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในงาน

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: