ใครเป็น Banking Agent ได้บ้าง?

Spread the love

นายสมบูรณ์  จิตเป็นธม  ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ภายใต้บริบทที่เทคโนโลยี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ทางเงินของลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น ธปท.จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ให้มีความยืดหยุ่นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกลง ตรงความต้องการ และมีทางเลือกที่หลากหลาย ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ก็จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1.สาขาของธนาคารพาณิชย์ จะมีรูปแบบทั้งเรื่องธุรกรรม วันเวลาทำการและให้บริการผ่านช่องทาง Mobile banking

2.การแต่งตั้งตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking agent) ซึงเป็นเรื่องที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้งตัวแทนไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์อื่น สถาบัการเงินเฉพาะกิจ และไปรษณีย์ ซึ่งเกณฑ์ใหม่ได้ขยายให้ครอบคลุมนิติบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ สามารถให้บริการ รับฝาก ถอน โอน ชำระเงิน สำหรับลูกค้ารายย่อย จะต้องมีสถานที่ให้บริการเป็นหลักแหล่งที่ขัดเจน มีเครื่องมีือและระบบการให้บริการรองรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts