เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ 4 องค์กร พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่

 เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ 4 องค์กร พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่
Spread the love

 เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ 4 องค์กร พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่

วันที่ 15 กันยายน  2564   พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยพืชเศรษฐกิจใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด และวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายอลงกต น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด และนายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา เป็นผู้ลงนาม MOU   โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย


การเซ็น MOU ความร่วมมือ 5 ฝ่าย เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำผลไปต่อยอดในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปถ่ายทอดเพื่อเป็นการพัฒนาประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชสมุนไพร เช่น กัญชง กัญชา กระท่อมและฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
3. เพื่อร่วมมือศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เช่น กัญชง กัญชา กระท่อมและฟ้าทะลายโจร โดยผลการดำเนินการดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

มีขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัยทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ บุคลากรและทรัพยากร พร้อมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และส่งเสริมสุขภาพ ให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสำหรับนักวิจัยและนักศึกษา เป็นต้น


ทางด้าน พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณประโยชน์ของพืชพื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และสามารถนำพืชเหล่านั้นมาสกัดเอาสารต่างๆ มาใช้เป็นแพทย์แผนทางเลือกในการรักษาสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนานครหาดใหญ่ในอนาคต พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณและเตรียมสถานที่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ไว้รองรับการทำโครงการนี้เพื่อใช้สำหรับดำเนินการศึกษาวิจัย และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์และต่อยอดทางการค้าเชิงพาณิชย์ อีกทั้งอนุญาตให้ใช้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ “หาดใหญ่ชีวาสุข”เป็นศูนย์กลางในการศึกษา วิจัย พัฒนาและทดลองปลูกกัญชง กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรต่างๆ ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts