ในหลวงโปรดเกล้าฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังหญิงพร้อมพระราชทานอภัยโทษ ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับอภัยโทษ และผ่านการเข้าฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา

          วันนี้ (15 ก.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับอภัยโทษ และผ่านการเข้าฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 133 คน ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา โดยมีนางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสงขลา กรมราชทัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ ในภายหลังพ้นโทษ

          สำหรับโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ ซึ่งการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 อบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ การปฏิบัติในพื้นที่จริง และขั้นที่ 3 สรุปและประเมินผล โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2563

        ทั้งนี้ การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตร ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาชีวิตให้มีเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts