โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 ในวันที่ 29 เมษายนนี้

Spread the love

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1)

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การจัดทำรายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 จ.ลำปาง ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้วในกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์นั้น และต้องมาจัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากผลการคำนวณทางด้านเทคนิคและการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ซึ่งสูงกว่ากำลังผลิตเดิมและเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งกำลังผลิตติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ กฟผ. ต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ให้ครอบคลุมกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับขั้นตอนก่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 ได้ดำเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู้ในเบื้องต้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับให้ความรู้ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โครงการ กฟผ.แม่เมาะ เคาะประตูบ้าน (EGAT knocks door) และทาง Social Media
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กฟผ. ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th
ทั้งนี้ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างฉบับนี้ได้ โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่
1. บริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์
2. ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) : weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th
3. คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา งามประดิษฐ์
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด
151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
4. โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 3201-5 ต่อ 104, 106
5. โทรสาร 0-2509-9109
ภายใน 15 วัน (14 พฤษภาคม 2560) นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะดำเนินการต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics