มรภ.สงขลา ฝึก นศ.ภาษาไทย เป็นวิทยากรเล่าเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

Spread the love

มรภ.สงขลา ฝึก นศ.ภาษาไทย เป็นวิทยากร 
ถ่ายทอดเรื่องราวจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาสาขาภาษาไทย ฝึกเป็นวิทยากรเล่าเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร แปลงความรู้จากห้องเรียนถ่ายทอดสู่พระบวชใหม่

อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้นำนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ฝึกเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดกที่มีครบ 10 ชาติ และภาพจิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกที่มีครบทั้ง 13 กัณฑ์ ในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารอ.เมืองสงขลา ซึ่งเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยในปี พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร

อาจารย์เอื้อนจิตร กล่าวว่า การนำนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยไปยังวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย ไปบรรยายให้กับผู้ฟังซึ่งเป็นพระนวกะ (พระบวชใหม่) ตลอดจนสามเณรที่เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จ.สงขลา อันเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกครั้งที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการศึกษาค้นคว้าจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ทั้งเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมืองสงขลา และความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีชาวไทย ชาวจีน ชาวไทยมุสลิม และชาวตะวันตก ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics