ผู้ว่าฯ สงขลา เปิด โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ส่งเสริมชุมชนเกาะยอ

Spread the love

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิด โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ส่งเสริมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา นำเทคโนโลยีดิจิทัลกระจายสินค้า สร้างตลาดออนไลน์ พร้อมมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาและการสื่อสารผ่าน Social Media

วันนี้ (4 ต.ค. 61) ที่หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “TOT Young Clubเด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ส่งเสริมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา นำเทคโนโลยีดิจิทัลกระจายสินค้าสร้างตลาดออนไลน์และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ  ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคนสร้างพลังทางสังคมลดีความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงภายใต้แนวคิด”ประชารัฐ” สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “จังหวัดสงขลามีต้นทุนทางธรรมชาติ ทุนทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็ง ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาชุมชนบ้านเกาะยอที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ที่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  อาทิ การปั่นจักรยานรอบเกาะ เยี่ยมชมสถานที่โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางศาสนา ชมบ้าน ร.ศ. 113 บ้านเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะยอ ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอข้าวยำใบยอซาลาเปาไข่ครอบยำสาหร่ายผมนาง (เป็นพืชที่พบเฉพาะพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา) หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ผลไม้อัตลักษณ์ตำบลเกาะยอ ได้แก่ ละมุด จำปาดะและขนุน เป็นต้น

ด้านนาย ประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club  กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ  TOT ในด้านการศึกษา โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศให้มีความรู้และทักษะด้าน ICT และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิตอลในอนาคต ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนำ ICT เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมอบรมความรู้ในการทำตลาดออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลทั้งนี้โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2561 มีชุมชนร่วมโครงการจำนวน 11 ชุมชน โดยพื้นที่ภาคใต้มีชุมชนเข้าร่วมโครงการใหม่เพิ่มอีก ชุมชน คือ ชุมชนบ้านกะไหล จังหวัดพังงา และชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลาและคาดว่าภายในปี 2561 โครงการ TOT Young Club จะมีชุมชนรวมเป็น 59 ชุมชน โดย TOT ยังคงดูแลและสนับสนุนต่อยอดความสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts