สงขลา จัดจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ

Spread the love

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ พร้อมเดินหน้าพัฒนาชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีในทุกด้าน

วันนี้ (23 ส.ค. 61) โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายสมาน หมุดยะฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะม่วง กล่าวบรรยายสรุป พร้อมด้วยนางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หัวหน้าหน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในวันนี้

นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่การให้บริการด้านสุขภาพ , การให้บริการด้านการเกษตร, การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่   ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุบัติภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่มีฐานะดีขึ้นต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด โดยนำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics