สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

Spread the love

 

              

       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร) ณ ศูนย์รวบรวมผลิตผลทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายพงศ์สุวิช ยอดสุรางค ์ประธานเครือข่าย OTOP สงขลา ให้เกียรติเป็นวิทยากร นายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ยกระดับความสามารถของสหกรณ์ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ส้มแขก ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

       ด้านนายพงศ์สุวิช ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย OTOP สงขลา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์เป็นกลไกสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ โดยบูรณาการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร มุ่งช่วยเหลือและสนับสนุนภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการตลาด และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น การประชุมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาธุรกิจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกของสหกรณ์ฯ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด มุ่งสร้างจุดเด่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสินค้า เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรจากกระบวนการคิดและหารือร่วมกันตามโครงการฯนี้ ให้เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในการช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์ 074-550684 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics