พ่อค้า-แม่ค้า เร่งผู้ว่าฯแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากเทศบาลนครสงขลากำหนดมาตรการจัดเก็บรายได้ในอัตราใหม่

Spread the love

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม  2567  ณ  ศาลากลางจังหวัดสงขลา    ได้มีการเดินขบวนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ  ขอความอนุเคราะห์เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พ่อค้า – แม่ค้า หาบแร่แผงลอย กรณี เทศบาลนครสงขลากำหนดมาตรการจัดเก็บรายได้ในอัตราใหม่ ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ของผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อันเป็นการช้ำเติมความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน    โดยตัวแทนได้มอบหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาดังนี้

               เรียน นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
                            ด้วย เทศบาลนครสงขลา ได้ดำเนินการกำหนดและจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และค่าอื่นๆ กับผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ในอัตราใหม่ ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ของผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อันเป็นการช้ำเติมความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พ่อค้า – แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลาได้รับความเดือดร้อนดังต่อไปนี้
                           1.กลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า รถเร่ ซึ่งปกติจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 10 บาท ต่อวัน ปัจจุบันเทศบาลนครสงขลาจัดเก็บที่ 40 บาท และกำลังปรับขึ้นเป็น 60 บาท
                           2.กลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า แผงลอย ซึ่งปกติจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 20 บาท ต่อวัน ปัจจุบันเทศบาลนครสงขลาจัดเก็บที่ 60 บาท และกำลังปรับขึ้นเป็น 60 บาท
                           3.กลุ่มผู้เช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณแหลมสมิหลา ซึ่งเทศบาลนครสงขลาเช่าที่ดินมาจากธนารักษ์จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครสงขลาแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ ทั้งที่ยังไม่หมดสัญญาเช่าเดิมและจะมีการปรับสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการร้านอาหารในอัตราใหม่ที่สูงมาก  โดยผู้ประกอบการฯบางราย ต้องจ่ายค่าเช่าสูงกว่าค่าเช่าเดิม 200 – 600 %
                          4.กลุ่มผู้เช่าที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณหาดซลาทัศน์ ซึ่งเทศบาลนครสงขลาเช่าที่ดินมาจากธนารักษ์จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครสงขลายังไม่ดำเนินการต่อสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งที่เวลาผ่านมานานเกินสมควร และจะมีการปรับสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการร้านอาหารในอัตราใหม่ที่สูงมาก และผู้ประกอบการฯ แต่ละรายจ่ายอัตราค่าเช่าในพื้นที่ๆเท่ากันต่างกัน

                          ในการนี้ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พ่อค้า – แม่ค้า หาบเร่แผงลอย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ทุกกลุ่มในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา ตามอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                         1.ขอให้จังหวัดสงขลาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พ่อค้า – แม่ค้า หาบเร่แผงลอย โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน และมีตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่มเป็นคณะกรรมการ
                         2.ขอให้เทศบาลนครสงขลายุติการดำเนินการกำหนดและจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และค่าอื่นๆ กับผู้ประกอบการฯภาคส่วนต่างๆ ไว้เป็นการชั่วคราวในทันที จนกว่ามีคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการฯ ตามข้อ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ
                         3.ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พ่อค้า – แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานออกร้านจำหน่ายสินค้า หรือ งานอีเว้นท์ต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ดำเนินการจัดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา ในอัตราค่าเช่าที่เป็นธรรม เนื่องจากที่ผ่านมามีการจัดงานออกร้านจำหน่ายสินค้า หรือ งานอีเว้นท์ต่างๆ บ่อยครั้ง มากเกินจำเป็นและผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่ไม่ใด้รับสิทธิเข้าร่วม ซึ่งเป็นการซ้ำเดิมผู้ประกอบการฯ ในสภาวะเศรษฐกิจกำลังพื้นตัว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิดวิด 19 เป็นอย่างมาก
                        จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะที่ให้ท่านได้เร่งแก้ปัญหาตามอำนาจและหน้าที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความนุเคราะห์ด้วยดีจากท่านและขอขอบพระคุณปีนอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                                     ขอแสดงความนับถือ
            ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
                          พ่อค้า – แม่ค้า หาบแร่แผงลอย
                        ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา

หลังจากนั้น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้ส่งตัวแทน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้ว่าฯ  พร้อมด้วยนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา  ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics