พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567
Spread the love

🙏🏻 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ความว่า
 
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นี้  ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน  ในรอบปีที่ล่วงแล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่าง อย่างที่ท่านทั้งหลาย  ก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือ ได้มีการประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นวันวันนวมินทรมหาราช และได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนไปร่วมงาน ร่วมถวายราชสักการะ และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567
 
ทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดี คือเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำความปลาบปลื้มใจ มาสู่เราทุกคนโดยถ้วนหน้ากัน
 
การที่บ้านเมืองเรา ดำรงมั่นคงให้มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติ จวบจนทุกวันนี้ ก็ด้วยเราทุกคน ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความดี และมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด ดังเช่นโครงการต่างๆ ที่จัดตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ
นอกจากนี้ ทุกคนยังช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยเห็นได้ชัดเจน จากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
 
ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่ และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญา และร่วมกันคิดอ่าน ปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความความบริสุทธิ์ จริงจังรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไป
 
ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทุกๆ ประการ บันดาลให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญหา ประสบแต่สิ่งที่พึ่งปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป
Cr.เรารักราชวงศ์จักรี
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics