จังหวัดสงขลามอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี

Spread the love

จังหวัดสงขลามอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดใช้แดนภาคใต้ประจำปี 2559 จำนวน ราย

วันนี้ (30 ต.ค.60) ที่ห้องประชุมชั้น ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน ราย โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ จนมีผลงานดีเด่น เป็นผลดีต่อทางราชการและประชาชน

 สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 7 รายและได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เพื่อรับพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มที่ระลึกพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา และได้จัดส่งภาพถ่ายเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและภาพหมู่ฯ ดังกล่าว ให้จังหวัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น คือ 1.กลุ่มข้าราชการระดับอำนวยการได้แก่ สาขาจิตบริการสาธารณะ นายแพทย์วิเศษ สิรินธรโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 2. กลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงานได้แก่ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นางกาญจนา น้าวประจุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอควนเนียง 3. กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางชวิศา อินทเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนจง โรงเรียนบ้านควนจง อำเภอนาหม่อม 4. กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำได้แก่ สาขาจิตบริการสาธารณะ นางสาววาริน อุตมะมุณีย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับ ส โรงพยาบาลสงขลา5. กลุ่มผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบได้แก่ สาขาการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน นายปัญญา ศรีทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย 6. กลุ่มสตรี ได้แก่สาขาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางชนานันท์ สังข์ทอง ผู้นำสตรีบ้านอ่างทอง ตำบลทุ่งหวัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมืองจังหวัดสงขลา และ7. กลุ่มที่มีบทบาทด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคม สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics