มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
Spread the love

มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประยุกต์ใช้ความรู้เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน ปั้นผู้เรียนคุณภาพ

มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

         มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” นำบุคลากรระดับผู้บริหารเรียนรู้แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบหมายให้คณบดี/ผู้อำนวยการ นำไปถ่ายทอดต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน หวังยกระดับธรรมาภิบาล พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน

มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ปูทางสู่การสร้างผู้เรียนมีคุณภาพ

        เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)   จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 12/2566   ณ เกาะลิบง รีสอร์ท ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเชิญ นายวิสิฐ เหมสนิท นิติกร มรภ.สงขลา มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณบดี/ผู้อำนวย นำไปถ่ายทอดต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในระดับผู้บริหารมีความเข้าใจหลักแห่งธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและจริยธรรมของเจ้าหน้าของรัฐ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

         ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวตามอัตลักษณ์ของ มรภ.สงขลา และประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยากรโดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และ นางสโรชา บริสุทธิ์ หัวหน้างานคลังข้อมูลและอัตรากำลัง นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการเก็บขยะบริเวณพื้นที่สะพานหิน แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเกาะลิบง

การบรรยายพิเศษมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีโครงสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ธรรมาภิบาลใน

สภาสถาบันอุดมศึกษา ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ธรรมาภิบาลในระดับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และธรรมาภิบาลในระดับนิสิตนักศึกษา

          สำหรับ “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ข้อบังคับฯ ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีจริยธรรม 15 ข้อ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมพัฒนาและจัดให้ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน รักษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน มติสภามหาวิทยาลัย มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รักษาไว้ซึ่งความสามัคคีขององค์กร พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เคารพต่อหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ฯล

           นอกจากนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 ข้อบังคับฯ ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2564 ข้อบังคับฯ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ข้อบังคับฯ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566 ข้อบังคับฯ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2566 และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

          ทั้งนี้ สถานศึกษาถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ มีผู้บริหารควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบุคลากรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักความมั่นคง

มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics