มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน
Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล

ผนึกกำลังสนับสนุนด้านวิชาการ พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชนอย่างมีคุณภาพ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จับมือช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล นำโดย นายชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงในการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ของหน่วยบริหาร หน่วยงานสนับสนุนการจัดบริการและหน่วยบริการสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  ผนึกกำลังพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพประชาชน

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน และร่วมกันสนับสนุนวิทยากร พี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษา และนักวิจัย สำหรับดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนขั้นสูง รวมทั้งสนับสนุนอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับการเตรียมการ การดำเนินงาน และการติดตามการประเมินผล ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนขั้นสูง ตลอดจนร่วมมือกันในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics