จังหวัดสงขลา จัดเสวนา “บทบาทสื่อสาธารณะกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา”

Spread the love

จังหวัดสงขลา จัดเสวนา บทบาทสื่อสาธารณะกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา” ร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา 

            วันนี้(13พ.ย.60)  ที่ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเสวนาเรื่องบทบาทสื่อสาธารณะกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา โดยมีนายจุมพล รอดคำดี ประธานกรรมนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

            นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลากล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่าง มีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญมาแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีพัฒนาการที่น่าสนใจในหลายด้าน ทั้งในการพัฒนาเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจ อุสาหกรรม การท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากร ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปี 2560 จังหวัดสงขลาได้วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนที่สอดรับกับบริบทโดยภาพรวมของจังหวัด ทั้งในด้านการพัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว การพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและพัฒนาคนให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดสงขลาที่ว่า สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพ

ในส่วนของไทยพีบีเอส ในฐานะเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำเสนอข้อมูล ข่าวสารและสาระความรู้ที่หลากหลาย ทั้งเรื่องระดับชาติและระดับพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้สื่อสารผ่านนักข่าวพลเมืองและศูนย์ข่าวภูมิภาค โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ โดยมีศูนย์ภูมิภาคใต้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สื่อสาธารณะ และเป็นศูนย์ข่าวภาคใต้ และศูนย์วิศวกรรมที่ดูแลการรับส่งสัญญาณการออกอากาศภาคพื้นดินในพื้นที่ภาคใต้

จากภารกิจของไทยพีบีเอสดังกล่าว จังหวัดสงขลาจึงเล็งเห็นถึงแนวทางการ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการร่วมพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างสูงสุด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics