TTM เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566

Spread the love

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2566 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)จำกัด โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหาร นายนูรุดดีน  ดะแซสาเมาะ ผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสงขลา สาขาเทพา โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และกล่าวถึงการเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการขวัญกำลังใจให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนั้น ให้ผ่านไปได้และมีความอดทนที่จะเลิกยาเสพติด เพื่ออนาคตของตนเอง รวมถึงเพื่อครอบครัวและสังคมด้วยเช่นกัน

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้รับการอบรม สร้างความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ การปรับทัศนคติในการดำรงชีวิต การพัฒนาทางด้านอาชีพโดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเทพา จำนวน 50 คน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เป็นจำนวน 15 วัน ในระหว่างวันที่ 6 – 20 มีนาคม 2566 โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเทพา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา สถานีตำรวจภูธรเทพา สถานีตำรวจภูธรห้วยปลิง หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่วนราชการระดับจังหวัด เครือข่ายครู และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพาที่ 8 เป็นต้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics