5 มีนาคม “วันนักข่าว” เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

5 มีนาคม "วันนักข่าว" เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
Spread the love

5 มีนาคม “วันนักข่าว” เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ระบุ!! นักข่าวเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญในการนำเสนอข่าวสารและภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่จชต.

 

             วันที่ (5 มีนาคม 2566) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะสื่อมวลชนในวันนักข่าว 5 มีนาคม ซึ่งจัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย โดยมีนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในโอกาสการนี้ยังได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ด้วย

5 มีนาคม "วันนักข่าว" เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

              ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรทรงคุณค่าและมีความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยขณะที่ ศอ.บต. กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ นำไปสู่ “การพัฒนา” เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยผ่านคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมพัฒนาผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) มุ่งการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งเหล่านี้สื่อมวลชนหรือนักข่าวจึงเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆตลอดจนภาพลักษณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับสาธารณะชนได้รับทราบและเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

           ด้านนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันนำเสนอข่าวสารและสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบที่จะทำให้เห็นภาพของการพัฒนาที่กว้างไกลขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและในทุกมิติความก้าวหน้าของทิศทางในอนาคตอีกด้วย

             นอกจากนี้ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ยังได้มอบโล่เกียรติคุณ บุคคลซึ่งเป็นประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่เลขาธิการ ศอ.บต. ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้มอบให้เพิ่มเป็นเกียรติมีการรับรองว่า เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประขาชนอย่างแท้จริง

             อย่างไรก็ตาม“วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่มี การก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก 15 ท่าน ต่อมาได้เข้ารวมกับสมาคมนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง ประเทศไทย” และกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ เป็น “วันนัก ข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” จนถึง ปัจจุบัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics