วิทยาลัยนวัตกรรมฯ จับมือสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรม “สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะ”

Spread the love

วิทยาลัยนวัตกรรมฯ จับมือสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล

จัดอบรม สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะ

วิทยาลัยนวัตกรรมฯ จับมือสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรม “สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะ”

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จับมือสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะสู่การสร้างมูลค่า” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแปรรูปผ้าพื้นถิ่นภาคใต้สู่ผลิตภัณฑ์ใช้สอยใกล้ตัว

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะสู่การสร้างมูลค่า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ซึ่งทางคณะผู้จัดงานเล็งเห็นถึงคุณค่าในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ้าปาเต๊ะ ผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ จึงได้จัดโครงการผ้าปาเต๊ะในรูปแบบของการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของผ้าปาเต๊ะ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำลายผ้าปาเต๊ะขึ้นเป็นปีแรกเมื่อปีที่ผ่านมา และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี 2566 นี้

วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการนำผ้าปาเต๊ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยใกล้ตัว อาทิ กระเป๋าผ้า กระเป๋าเหรียญ หน้ากาก ผ้าเช็ดหน้า พวงกุญแจ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างง่ายที่สามารถทำเองได้ และใช้ประโยชน์ได้จริง เพียงผู้อบรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รับผ้าปาเต๊ะ อุปกรณ์ตัดเย็บ พร้อมตัวอย่างแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปตัดเย็บกันเอง ก็สามารถส่งเสริมการใช้ผ้าปาเต๊ะได้ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นการเสริมสร้าง soft skills ให้แก่นักศึกษา สานสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics