ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
Spread the love

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้านในนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
วันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2566) 9.30 น. ที่ โรงแรมเซาเทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการทำงานภาครัฐ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมของสำนัก/กอง กว่า 40 คน เข้าร่วม

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

นายสมพร  เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าภาครัฐจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ให้สามารถเป็นภาครัฐหรือระบบราชการ 4.0 ที่ต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance Happier Citizens) เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว จะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่การสานพลังทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคอื่นๆ ในสังคม (collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ และ การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization) การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ จึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การ เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการทำงานภาครัฐในครั้งนี้  เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข (4) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มี การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้บัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมทั้งในเชิงความคิดและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบโจทย์ของประเทศที่กำลัง ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์การก้าวสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 ศอ.บต. จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับที่ทุกสำนัก/กอง จะต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน

โดยการคิดค้นนวัตกรรมมาปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของ ศอ.บต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการทำงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทำให้ ศอ.บต. มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics