องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานรร.พระดาบถ จ.ยะลา ย้ำ!! ยึดหลักพระบรมราโชบาย

Spread the love

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานรร.พระดาบถ จ.ยะลา ย้ำ!! ยึดหลักพระบรมราโชบาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกวดขันต่อเนื่อง เตรียมดันสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานรร.พระดาบถ จ.ยะลา ย้ำ!! ยึดหลักพระบรมราโชบาย องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานรร.พระดาบถ จ.ยะลา ย้ำ!! ยึดหลักพระบรมราโชบาย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของเยาวชนในรุ่นที่ 12 และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ฯ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมพลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วม

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า การริเริ่มที่จะพัฒนาเยาวชนของโรงเรียนพระดาบถจะต้องยึดหลักพระบรมราโชบายนำมาสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเยาวชนอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตาม การเรียนการสอนของเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้มีการพัฒนาและนำความรู้ ไปต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ในอนาคต

นอกจากนี้องคมนตรี ฯ ยังได้เยี่ยมชมบูธการให้บริการจากศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบถที่ร่วมกับเครือข่ายร้านค้าและผู้ประกอบการภาคเอกชน อาทิ การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ การตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรกลการเกษตร การให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้บริการเชื่อมงานเหล็ก และอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสนองแนวทางพระราชดำริฯ ที่ทรงห่วงใยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้มีการพระราชทานแนวทางทางการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบสมาขยายผลให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิพระดาบสร่วมกับศอ.บต.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาชุมชนและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

โดยมีหลักสูตรสาขา อาทิ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วตั้งแต่รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 12 รวมจำนวน 768 คน และในรุ่นที่ 13 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 073-257-949 ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เยาวชนสามารถเติบโต เป็นคนดีพร้อมนำความรู้กลับมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างสุจริต ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดและสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics