มรภ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์
Spread the love

 

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์

                มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร อดีตอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายราชสักการะฯ พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ คนดีศรีราชภัฏ กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ มรภ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นำมาซึ่งความสิริมงคลและภาคภูมิใจของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

สำหรับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลคนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2565 มีรายนามดังนี้ ประเภทอาจารย์ ผศ.สบาย ตันไทย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน นายเอกมาศ สงสว่าง บุคลากรประจำงานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ประเภทศิษย์เก่า นายไกรนรา  กล่อมสุข ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รร.ระโนดวิทยา จ.สงขลา นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับอำนวยการสูง จ.สงขลา ประเภทนักศึกษา นายณัฏฐานันต์  นวลจันทร์ คณะครุศาสตร์ นายอาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ คณะครุศาสตร์ นางสาวกัญญาณัฐ แก่นเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics