มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023”

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023”
Spread the love

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023
ชนะเลิศภาคบรรยาย สาขาพืชศาสตร์ และภาคโปสเตอร์ สาขาประมง

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023”

               นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โชว์ผลงานเวทีแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023” คว้า 7 รางวัลจากการนำเสนอผลงานและการแข่งขันทักษะ ชนะเลิศอันดับ ภาคบรรยาย สาขาพืชศาสตร์ และภาคโปสเตอร์ สาขาประมง พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023”

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 งาน NUCA 2023 นวัตกรรมการเกษตร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาทางด้านการเกษตรได้นำงานวิจัยของตนเองมานำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตลอดจนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านการเกษตรในหลากหลายแขนง โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ รวม 10 สถาบันที่เปิดสอนทางด้านการเกษตร ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่าง ๆ รวม 7 รางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย สาขาพืชศาสตร์ (เรื่อง ผลของวัสดุเพาะต่อการผลิตต้นอ่อนผักกระชับ) โดย นางสาวสุพัตรา  สุวรรณรัตน์ และ นางสาวกรรณิการ์  รัตโน อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์ สาขาประมง (เรื่อง ผลของความเค็มและความหนาแน่นต่ออัตราการฟักของลูกหอยตะโกรมกรามขาว) โดย นางสาวชลธารทิพย์  จารุตัน และ นางสาวชลธิชา  นุ้ยดี อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ณิศา มาชู และ ผศ.สบาย ตันไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดส่งเสริมการเกษตร (เรื่อง การใช้ขยะอินทรีย์สร้างเศรษฐกิจด้วย BCG Economy Model) โดย นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์ อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.สบาย ตันไทย

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคบรรยาย สาขาสัตวศาสตร์ (เรื่อง ผลของการใช้ผงถ่านเพื่อลดอาการท้องเสียในโค)โดย นางสาวฐิตาภา พรหมศรี และ นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง และ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง

มรภ.สงขลา คว้า 7 รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตร “NUCA 2023”

รางวัลชมเชย การพูดส่งเสริมการเกษตร เรื่อง อควาโปนิกส์ (ปลูกผักเลี้ยงปลา) สร้างอาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดย นายอาทิตย์ ย่าแหม อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.สบาย ตันไทย

รางวัลชมเชยนวัตกรรมการเกษตร เรื่อง การพัฒนาชีวภัณฑ์ยีสต์จากเปลือกโกโก้ โดย นางสาวอรทัย อินแก้ว อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

 

รางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์ สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทร์อัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแบ่ง โดย นางสาวอารียา หลังสตาร์ อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics