นิสิต ม.ทักษิณ กวาด 16 เหรียญ ผลงานนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์

นิสิต ม.ทักษิณ กวาด 16 เหรียญ ผลงานนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์
Spread the love

นิสิต ม.ทักษิณ กวาด 16 เหรียญ ผลงานนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์

          นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Award 2020) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023)   ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ       

 

นิสิต ม.ทักษิณ กวาด 16 เหรียญ ผลงานนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์        

         จัดโดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ซึ่งผลงานนวัตกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล รวม 16 เหรียญ ประกอบด้วย  1 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน  8 เหรียญทองแดง     รายชื่อนวัตกรรมและนิสิตเจ้าของผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการ มีดังนี้

นวัตกรรม เรื่องที่ 1 (CA0002) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์นี้อยางแห้งอัจฉริยะ พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อ คํานวณ รายได้ และระบบจัดเก็บข้อมูลบน i-Cloud แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนสําหรับธุรกิจน้ำยาง

เหรียญทอง

 1. นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์ 621031617 กศ.บ. เคมี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 4
 2. นายเมธัส สุทธิการ 621031203 กศ.บ. เคมี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 4
 3. นายอรรถพล แก้วร่มไทร 621031620 กศ.บ. เคมี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 4
 4. นางสาวนุชญา ลีนะธรรม 621031609 กศ.บ. เคมี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 4

ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี/นายศุภกร กตาธิการกุล

นวัตกรรม เรื่องที่ 2 (CA0003) ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบจมชั่วคราวควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

เหรียญทองแดง

 1. นายเดชณัฐ ศิลปะภักดี 631031144กศ.บ. เคมี (4 ปี)ชั้นปีที่ 3
 2. นางสาวนิวาริน ภูเก้าล้วน631031148กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ณวงศ์ บุนนาค /ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์

 

นวัตกรรม เรื่องที่ 3 (CA0004)  เครื่องมือตรวจวัดและติดตามแอมโมเนียอัตโนมัติพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสําหรับตู้ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์

เหรียญเงิน

 1. นางสาวอัชนา หมันใจดี 631031158 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3
 2. นายธรากรณ์ ยอดนุสิทธิ์ 631031146 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิราพร ซ่อมณี /นายศุภกร กตาธิการกุล /ผศ.ดร. นิรมล จันทรชาติ

นวัตกรรม เรื่องที่ 4 (CA0005) เครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเพื่อการเกษตร

เหรียญเงิน

      1.นางสาววนิชยา พืชผล 631031154 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

 1. นางสาววิภาวี นาถนฤมล 631031155 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ณวงศ์ บุนนาค /ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์

นิสิต ม.ทักษิณ กวาด 16 เหรียญ ผลงานนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์

นวัตกรรม เรื่องที่ 5 (CA0006) ต้นแบบหุ่นยนต์ ทรงกลมเคลื่อนที่ด้วยการกลิ้ง

เหรียญทองแดง

 1. นายทักษ์ดนัย แก้วประดิษฐ์ 621031334 กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 2. นางสาวกรพินท์ กองแก้ว 621031631 กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4

ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช

 

นวัตกรรม เรื่องที่ 6 CA0007

ชุดอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มสําหรับโรงเรือนกัญชาเชิงพาณิชย์ผ่านระบบควบคุม IoT บน สมาร์ทโฟน

เหรียญทองแดง

 1. นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์ 621031617 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 2. นายเมธัส สุทธิการ 621031203 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 3. นายอรรถพล แก้วร่มไทร 621031620 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 4. นางสาวนุชญา ลีนะธรรม 621031609 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 4

ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิราพร ซ่อมณี / นายศุภกร กตาธิการกุล

นวัตกรรม เรื่องที่ 7 CC0011 ชุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกัญชา

เหรียญทองแดง

 1. นายเตชณัฐ ศิลปะภักดี 631031144 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3
 2. นางสาวนิวาริน ภูเก้าล้วน 631031148 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ณวงศ์ บุนนาค / ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์

นวัตกรรม เรื่องที่ 8  CC0012 “อุปกรณ์ตรวจสีปัสสาวะเบื้องต้น เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรค

เหรียญทองแดง

 1. นางสาวสุทธิกานต์ นั่นเอียด 621031328 กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 2. นางสาวปรีดาวรรณ แก้วคํา 621031323กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 3. นายธนวัฒน์ พรหมราช 621031336 กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4

ที่ปรึกษา ผศ. มารีนา มะหนิ / นายศุภกร กตาธิการกุล

นวัตกรรม เรื่องที่ 9 CC0013  เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมด้วยระบบ จดจําใบหน้าและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อคัดกรองบุคคลก่อนเข้าพื้นที่

เหรียญทองแดง

 1. นางสาวพัชราภรณ์ ช่วยส่ง 611031241 กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) ชั้นปีที่ 5
 2. นางสาวศุภรัตน์ มงคลบุตร 611031253 กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) ชั้นปีที่ 5
 3. นายสุรีวงศ์ นุ่นชูผล 611031256 กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) ชั้นปีที่ 5

ที่ปรึกษา ผศ. มารีนา มะหนิ/นายศุภกร กตาธิการกุล

 

นวัตกรรม เรื่องที่ 10  CC0014 อุปกรณ์จับเวลาสําหรับการวิ่งระยะสั้นเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา

เหรียญทองแดง

 1. นายธนวัฒน์ พรหมราช 621031336 กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 2. นางสาวสุทธิกานต์ นั่นเอียด 621031328 กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 3. นางสาวปรีดาวรรณ แก้วคํา621031323 กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4

ที่ปรึกษา ผศ. มารีนา มะหนิ /นายศุภกร กตาธิการกุล

นวัตกรรม เรื่องที่ 11  CA0016 เว็บแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อการตระหนักรู้เรื่อง ฝีดาษลิง โรคจากลิง สู่มนุษย์ที่ควรระวัง

เหรียญทองแดง

 1. นางสาวณัฐกฤตา เทพแก้ว 641031175กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่2
 2. นายบุญญฤทธิ์ พรหมรักษ์ 641031179 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 2
 3. นางสาวสลิลทิพย์ พลภักดี 641031191 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 2
 4. นายศุภณัฐ สาระพันธ์ 641031190 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 2

ที่ปรึกษา ดร.จิราพร ช่อมณี/นายศุภกร กตาธิการกุล/ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

นวัตกรรม เรื่องที่ 12 CD0009 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันอัตโนมัติในแหล่งน้ำธรรมชาติผ่านระบบ IoT

เหรียญเงิน

 1. นางสาวณัฐนิชา คนหมั่น 631031143 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3
 2. นางสาวนิตติยา ญวนพลาการ 631031147  กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3
 3. นางสาวนูรฟากีฟ อาบะ 631031150 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิราพร ซ่อมณี/นายศุภกร กตาธิการกุล

นวัตกรรม เรื่องที่ 13 CE0002 วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะหนู เกาะแมว ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท โฟน

เหรียญเงิน

 1. นางสาวเมทินี โพธิ์วัฒน์ 641031184 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 2
 2. นางสาวศิริปทุมพร ลาธุลี 641031188 กศ.บ. เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 2

ที่ปรึกษา ดร.จิราพร ซ่อมณี /ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์

14 นวัตกรรม เรื่อง

CC0015 วัสดุกําบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิตยางคอมปาวด์ผสมกับแบเรียมซัลเฟต

เหรียญเงิน

 1. นางสาวธัญวรรณ รอดพยุง 622021107 วท.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 2. นางสาวนิศามล ทองแหม 622021108 วท.บ.ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 3. นางสาวศศิวิมล แก้วทองสอน 622021109 วท.บ.ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 4

ที่ปรึกษา ดร.สุธิษา ก้อนเรือง

15 นวัตกรรม เรื่อง CD0008 โฟมดดูซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติผสมใยเส้นใยสาคู

เหรียญเงิน

1.นางสาวอินทิรา ล่วงห้อย 632021114  วท.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

2.นางสาวศศิริประภา หนูมาก 632021112 วท.บ.ฟิสิกส์ (4 ปี) ชั้นปีที่ 3

ที่ปรึกษา ดร.สุธิษา ก้อนเรือง

16 นวัตกรรม เรื่อง

CE0004 นวัตกรรมแชทบอทส่งเสริมการท่องเที่ยวสงขลาแบบอันซีนเก็บแลนด์มาร์คเด็ด ที่ไม่ควรพลาด

เหรียญเงิน

 1. นางสาวเกวลี ผลสด 621031604 กศ.บ.เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
 2. นางสาววศิณี ใจวิจิตร 621031613 กศ.บ.เคมี (4 ปี) ชั้นปีที่ 4

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นินนาท จันทร์สูรย์

สำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการค่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation camp 2023 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  14 – 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เข้าร่วม : โครงการบ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ใน “วันประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ในด้านวิชาการและเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมให้นิสิต ได้มีเครือข่ายด้านการพัฒนานวัฒกรรมและการเป็นผู้ประกอบการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เช่น Soft Skills Power Skills Digital Skills Thinking Skills.

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics