เทศบาลนครหาดใหญ่ MOU ทางด้าน ” นักวางแผน ข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1

Spread the love

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ กับ บริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส จำกัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566       พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     ร่วมด้วย นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ EIR COMMERCIAL   และคณะติดตาม จากบริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัต บริษัทในเครือบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ทางด้าน ” นักวางแผน ข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 “เพื่อมุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีข้อมูลเมืองอัจฉริยะผลักตันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการฐานข้อมูลเมือง ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะและต่อยอดขยายผลเชื่อมโยงสู่การเป็นประเทศแห่งอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

ตามวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลของเทศบาลนครหาดใหญ่ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาด้านติจิทัล การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัยของเมืองจากข้อมูลสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ พัฒนาแดชบอร์ดเมือง และแดชบอร์ดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ พัฒนาฐานข้อมูลกลางหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนที่ภาษีในส่วนของภาษีป้ายโดยบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลกลางหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสำรวจ ซึ่งขณะนี้ร่าง Proposal อยู่ระหว่างการพิจารณโดย บพท.และจัดทำแผนที่ภาษี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics