สัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง

สัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง
Spread the love

สัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง

วันนี้ 19 ธันวาคม 2564  พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาล และตัวแทนสมาขิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพรบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ…สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง ในการเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ”

สัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง สัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง

โดยมีนายนิพนธ์  บุญญามณี ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานประชุมการสัมมนา ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งสมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. สามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ยกร่างจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง

ซึ่งมีตัวแทนนายก อบจ.สงขลา นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ อบต. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาและแสดงข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับร่างประกอบพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อที่คณะกรรมาธิการนำข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts