ศอ.บต. ตั้งเป้าใช้สนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด 19 ทุเลา

ศอ.บต. ตั้งเป้าใช้สนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด 19 ทุเลา
Spread the love

ศอ.บต. ตั้งเป้าใช้สนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด 19 ทุเลา เลขาฯ ศอ.บต. เผย เดินหน้าหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับสนามบินและเมืองท่องเที่ยวเบตง

วันนี้ (12 ก.ค. 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานตามคำสั่งการ คปต. ในประเด็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเรื่องของทักษะภาษาไทยและภาษาอื่นๆเพื่อการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา และความคืบหน้าด้านอื่นๆ พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาการปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายในแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ศอ.บต. ตั้งเป้าใช้สนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด 19 ทุเลา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. แจงความคืบหน้าการดำเนินการสนามบินเบตง จ.ยะลา ว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเตรียมดำเนินการสนามบินเบตงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีภายหลังโรคโควิด 19 ทุเลาลง โดยหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิ การยกเว้นค่าธรรมเนียม การลดหย่อนภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ อีกทั้งเตรียมประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพูดคุยกับทางการประเทศมาเลเซีย กรณีที่เครื่องบินขนาดใหญ่จำเป็นต้องบินเข้าน่านฟ้ามาเลเซีย เพื่อทำการร่อนลงจอดหรือบินขึ้นน่านฟ้า

ศอ.บต. ตั้งเป้าใช้สนามบินเบตง จ.ยะลา หลังโควิด 19 ทุเลา

ด้านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สำเร็จลุล่วง ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งงานด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นการปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายในแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เสนอขอปรับปรุงพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอปรับปรุงในพื้นที่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่อ.แว้ง และอ.เมือง จังหวัดปัตตานี ปรับปรุงในพื้นที่ อ.ไม้แก่น อ.สายบุรี อ.ทุ่งยางแดง อ.แม่ลาน และ อ.เมือง ซึ่งให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกแบบที่ดิน เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ประชุมวันนี้ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts