มรภ.สงขลา เข้าพบพ่อเมืองสตูล หารือแก้ปัญหาความยากจน เสนอ “ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล” ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

Spread the love

มรภ.สงขลา เข้าพบพ่อเมืองสตูล หารือแก้ปัญหาความยากจน
เสนอ 
ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล” ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

มรภ.สงขลา นำทีมคณาจารย์เข้าพบผู้ว่าฯ สตูล หารือทำโครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร.10 พร้อมรายงานผลดำเนินงานแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ เสนอ ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล” ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์เข้าพบ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบาย แก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสตูล และเสนอแผนโครงการในปี 2563 โดยมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายที่ อำเภอละงู และ อำเภอควนกาหลง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน พร้อมทั้งเสนอ ทุ่งใหญ่สารภี โมเดล ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล อันเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิทยาเขตสตูล ให้เป็นให้มหาวิทยาลัยของคนสตูล ที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

                นอกจากนั้น คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มรภ.สงขลา ยังได้หารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และ เป็นพลเมืองที่ดี 2. การขับเคลื่อนการจัดตั้ง มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล 3. การขับเคลื่อนและสนับสนุนวาระการพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ.2563

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts