กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย(กอ.รมน.ภาคใต้) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ภาคใต้

Spread the love

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย(กอ.รมน.ภาคใต้) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี 2562

วันที่ 28-29  สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมนิวซีซันสแควร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย(กอ.รมน.ภาคใต้)  ศูนย์ปฎิบัติการที่1 นำคณะโดย พลตรีชัยณรงค์  กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พันเอกสุรเทพ  หนูแก้ว (สงขลา ) พันเอกทิม  เรืองโต (พัทลุง)  นายสุรเชษฐ์  สุทธิกุล(ประชาสัมพันธ์เขต6)และคณะเจ้าหน้าที่ทหาร สัมนากิจกรรมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ภาคใต้(สงขลา พัทลุง สตูล นราธิวาส) เพื่อกิจการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศในทุกด้านทุกมิติ อันจะนำพาประเทศไทยไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ กับการรักษาอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ของสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

โดยวันแรก พลตรีชัยณรงค์  กิจรุ่งโรจน์เจริญ    รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นประธานในพิธีเปิด การสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี 2562  ได้ บรรยายให้ความรู้  ภารกิจ,บทบาท, ขอบเขตหน้าที่, ความรับผิดชอบ ของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้ข่าวสาร และการให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบ และการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายมวลชนในด้านการสร้างเสริมความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ


ช่วงป่ายได้จัดสานเสวนา “หัวข้อ” เพื่ออนาคตของประเทศไทย สื่อมวลชน มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ให้ประชาชนได้รับรู้ และได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสงบให้แก่บ้านเมือง ลดความขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องได้อย่างไร

โดยนางมารศรี เชาวลิต อดีตรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง, หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ธันเดอร์นิวส์ประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, จัดรายการวิทยุชุมชน
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (ภาคใต้) และ คุณสุรเชษฐ์ ประยืนยง รองนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
ร่วมเสนอแนวความคิด “สื่อมวลชนมีแนวทาง ในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนต่าง ๆและอาสาสมัครเฝ้าระวัง แจ้งเตือนเพื่อต่อต้านกระแสข่าว อย่างไร

ส่วนภาคเช้าวันที่  29  พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา พบปะสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมเดินทางไปร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ” มอบอุปกรณ์กีฬา  และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts