ศอ.บต. เตรียมยกระดับการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia

ศอ.บต. เตรียมยกระดับการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.สตูล เป็น world class southern border, Thailand. The rivera of south east asia

ศอ.บต. เตรียมนำแผนยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว เกาะอาดัง จ.ส…

Read More

องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต. ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา การช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต. ยินดี ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒ…

Read More

สดร. จัดอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ครั้งแรกของไทย หนุนสร้างบุคลากรสู่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย

สดร. จัดอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ครั้งแรกของไทย หนุนสร้างบุคลากรสู่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย

สดร. จัดอบรมมัคคุเทศก์ดาราศาสตร์ครั้งแรกของไทย หนุนสร้างบุคล…

Read More

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ศอ.บต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการทำงานภาครัฐ พ…

Read More
Verified by ExactMetrics