องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต. ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา การช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

Spread the love

องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต. ยินดี ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต.  ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา การช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะองค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิม คอมมิตตี (ไออาร์ซี) นำโดยนายดาร์เรน สกอต เฮร์ตซ์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือ และขอคำแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการรวมถึงกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการที่สำคัญ

องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต.  ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา การช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

โดยการมาเยือนของคณะฯ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในมิติด้านการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งศอ.บต.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศป.ดส.ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา การยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น การสร้างความมั่นคงและสันติภาพ การดูแลด้านสุขภาวะการเข้าถึง การบริการภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และการยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อสร้างกลไกการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมเด็กและสตรีและภาครัฐให้เป็นศูนย์กลางในการประสานและลดช่องว่างให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนในทุกรูปแบบ

องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต.  ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา การช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังมีศูนย์บริการให้คำปรึกษาเสริมพลังสตรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดมีการกระจายอยู่ในพื้นที่รวม 18 จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะกลุ่มสตรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวด้วย

นายดาร์เรน สกอต เฮร์ตซ์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบรรยากาศมีความอบอุ่นผู้คนมีความยิ้มแย้มเป็นกันเองและสภาพแวดล้อมน่าอยู่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ซึ่งต้องขอบคุณศอ.บต. และส่วนราชการที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับในส่วนของความร่วมมือนั้นทางองค์การไออาร์ซีมีความสนใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะ การส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็กและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เกิดจากความรุนแรง ในครอบครัว เพื่อร่วมกันลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามองค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิม คอมมิตตี (ไออาร์ซี) ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี 2476 โดยการนำของ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลก ร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างพลัง ขยายขอบเขตการดำเนินงานอยู่ใน 40 ประเทศ ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ประสานความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และประชาชนกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงในครอบครัว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics